ArchiveBay.com - doktori.hu - ODT hír- 2020.02.25 Hirdetmények

doktori.hu--2020-04-12__08-31-13

ODT hír- 2020.02.25 Hirdetmények

Image URL:
HTML URL:
Created: 2020-04-12 08:31:13
Stored At: ArchiveBay.com
Moderation by: ModerateContent.com
Text

 Bejelentkezés

 Fórum

 Szervezet  

   tisztségviselők

   tagintézmények

   határozatok
   alapító okirat

   ügyrend

 Doktori képzés 

   doktori iskolák


      intézményenként

      tudományáganként

      azonosító alapján

      megszűnt

   oktatók

      név alapján

      kutatási téma szerint

      archívum

   témakiírások


      doktori iskolánként

      tudományáganként

      kutatási téma szerint

   témavezetések

   hallgatók keresése


 Doktori védések 

   intézményenként

   tudományáganként

   név szerint
   dátum szerint
   doktori iskolánként


 Honosított fokozatok 

   intézményenként

   tudományáganként

   név szerint
   dátum szerint

 Habilitációs előadások 

   intézményenként

   tudományterületenként

   név szerint

 Dokumentumok 

   nyilvános anyagok

   hírek
   jogszabályok
   útmutatók

 Kapcsolatok 

   elérhetőségünk

   partnereink

 

 


Hirdetmények

 

AZ ORSZÁGOS DOKTORI TANÁCS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Országos Doktori Tanács Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a
"Dokumentumok/Nyilvános anyagok" menüpontban vagy közvetlenül
INNEN
.

 

-------------------------

 

A BELÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATA

 

A Belügyminisztérium ismét kiírta pályázatát: tudományos
kutatás támogatása gyakornoki rendszer keretében
(határidő:
2020. április 30.); a felhívás PLAKÁTJA
.

 

-------------------------

 

TAVASZI SZÉL 2020

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2020. május 1-3. között a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezi meg a Tavaszi Szél
elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferenciáját. A
jelentkezés és az absztraktok leadási határideje 2020. március 8.
Részletes konferenciafelhívás
/ detailed
call for conference


 

-------------------------

 

A 2020. évi államilag támogatott doktori képzésre felvehető
keretszám intézmények közötti felosztása
(az ODT 2019. november 22-én elfogadott javaslat, kiegészítve a KeE
helyeinek felosztásával*)
 

  INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS LÉTSZÁM

ANNYE

6

ÁTE

14

BCE

59

BGE

1

BME

176

DE

247

DRHE

5

EHE

4

EKE

19

ELTE

379

KE

14

KEE

0*

KRE

21

LFZE

22

ME

46

MKE

11

MOME

11

NKE

33

OE

20

OR-ZSE

2

PE

50

PPKE

50

PTE

175

SE

164

SOE

33

SZE

40

SZFE

9

SZIE

93

SZTE

257

TE

9

ÖSSZESEN:

1970

 

* A Közép-európai Egyetem 2020-ban nem tervezi doktori képzés
indítását, az állami ösztöndíjas keretszámáról lemondott.

A határon túli magyar hallgatók számára felhasználható
államilag finanszírozott helyek száma: összesen további 30 fő.

 

-------------------------

 

AZ ODT VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK MEGVÁLASZTÁSA

 

Az Országos Doktori Tanács 2019. november 22-i ülésén
megválasztotta vezető tisztségviselőit a 2020-2022 időszakra. Az
elnöki feladatokat továbbra is Csernoch László
(Debreceni
Egyetem) látja el. Társelnökké választották  Benyó Zoltán
t
(Semmelweis Egyetem), az alelnöki feladatokat Korányi András

(Evangélikus Hittudományi Egyetem) és Kőnig Frigyes
(Magyar
Képzőművészeti Egyetem) látja el a következő hároméves
ciklusban.

 

-------------------------

 

JAVASLAT MINŐSÉGCÉLOK ÉS INDIKÁTOROK MEGFOGALMAZÁSÁRA

 

Az Országos Doktori Tanács 2019. november 22-i ülésén -
kapcsolódva a MAB új akkreditációs elvárásaihoz - Csernoch
László elnök javaslatot tett az intézményi doktori tanács
elnököknek minőségcélok és indikátorok megfogalmazására. Az
elnök által előterjesztett és a testület által támogatott
javaslatok a következők:

MINŐSÉGCÉL_1: Hallgató elégedettségi vizsgálatok kitöltési
arányának növelése a doktorandusz hallgatók körében
(mérőszám: kitöltési arány %-ban; célérték: 80%).

MINŐSÉGCÉL_2 : A doktori iskola valamennyi képzési nyelvén a
szabályozó és tájékoztató dokumentumok elérhetősége
arányának növelése a doktori iskola honlapján (mérőszám: a
hozzáférhető dokumentumok aránya %-ban; célérték: 100%

INDIKÁTOR_1: Adott tanévben határidőre fokozatot szerzett nappali
tagozatos PhD hallgatók száma a doktori iskolában (fő)
INDIKÁTOR_2:  Nappali képzésben lévő azon hallgatók száma,
akiknél a PhD dolgozat benyújtásának határideje az adott
tanévben lejárt (fő)
 

További minőségcélokat és indikátorokat természetesen a doktori
tanácsok és a doktori iskolák is megfogalmazhatnak.

 

-------------------------

 

KORMÁNYRENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

 

A Magyar Közlöny 2019/133. számában

megjelent a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet a felsőoktatás
szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek
módosításáról, amelynek 5. fejezete módosítja a doktori
iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és
a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletet. A
változás a doktori fokozatszerzés nyelvi követelményeire
vonatkozó előírásokat módosítja 2020. január 1-i hatállyal
(ld. 13.§ (3) bekezdés). A doktori kormányrendelet hatályos
szövege elérhető innen
.

Ugyanez a kormányrendelet 2019. augusztus 1-i hatállyal
módosította a 87/2015- (IV.9.) Korm. rendelet 62. § (11)
bekezdését is, amely a doktori képzés tekintetében rendelkezik a
fogyatékossággal élők nyelvvizsga mentesítési szabályairól. A
korábbi szabályozás a doktori képzésre jelentkezők, a
doktoranduszok és a doktorjelöltek esetében is kizárta a
mentesítést. Az új, hatályos szöveg a következő:

"(11) A nyelvvizsga szintje alóli mentesítés a doktori képzés
tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező
hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet. A
nyelvvizsga egy része alóli mentesség azonban a szakértői
véleményben megállapított fogyatékosság típusától függően
illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz
hallgatót és a doktorjelöltet."

 

-------------------------

 

MTMT2

 

Az előzetesen meghirdetett ütemterv szerint 2018. november 1-én
elindult az MTMT2. A doktori adatbázis összehangolása az új
rendszerrel befejeződött, az áttöltés újra lehetővé vált. A
válogatott közlemények összeállításához és a közlemények
importjához készült részletes útmutatók elérhetők a
"Dokumentumok / útmutatók" menüpontban.

 

-------------------------

 

AZ NFTV. MÓDOSÍTÁSA

 

A Magyar Közlöny 2018/194. számában

megjelent a a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XC
törvény, amely a doktori képzés vonatkozásában is módosít
néhány rendelkezést.

1. Az Nftv. 49. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdés rendelkezéseiből a doktori képzésben nem
kell alkalmazni a képzés kreditértéke legalább harmadának az
adott intézmény adott doktori képzésén történő megszerzésére
vonatkozó előírást .” (Tehát a doktori képzésben a korábbi
tanulmányok vagy az előzetesen megszerzett tudás alapján elismert
kreditek mennyisége elérheti az előírt kreditmennyiségnek - a 240
kreditnek - akár 100 %-át is. Ezt a rendelkezést a folyamatban
lévő doktori képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is
alkalmazni kell.)

2. Az Nftv. 59. § (1) bekezdés _d) _ pontja helyébe a következő
rendelkezés lép: _ _ „ _d) _
azon félév utolsó napján, amelyben a hallgató a
végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte,” (Azaz ha a
hallgató a félév során bármikor megszerzi az abszolutóriumot,
hallgatói jogviszonya - és ezzel az ösztöndíj jogosultsága -
megmarad a félév végéig.)

3. Az Nftv. 114/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A doktori képzésre felvehető magyar állami ösztöndíjjal
támogatott létszám 2000 fő.” (Ez a rendelkezés 2019. szeptember
1-én lép hatályba, tehát a már elfogadott keretszám javaslatot
ki kell egészíteni további 700 hely elosztásával.)

4. Az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés f) pontja szerint a tankönyv- és
jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység
normatívája 2019. február 1-től 14.566 Ft-ra emelkedik. (A
doktoranduszok állami ösztöndíjának kifizetésekor ezen összeg
56 %-ának 1/12-ével - azaz 680 Ft-tal - kell növelni a doktorandusz
normatíva 140 ezer, illetve 180 ezer forintos összegét, így a
2019. február 1-től kifizetendő ösztöndíjak 140.680 Ft, illetve
180.680 Ft összegekre változnak.)

 

-------------------------

A DOKTORI KORMÁNYRENDELET MÓDOSÍTÁSA

 

A Magyar Közlöny 2017/212. számában

megjelent a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a felsőoktatás
szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek
módosításáról, amelynek 8. fejezete módosítja a doktori
iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és
a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletet. A
változás lényege, hogy a módosítás hatálybalépését
követően indult és a megismételt eljárásokban a  több
tudományágban működő doktori iskolában legalább kilenc
törzstagnak, tudományáganként legalább három törzstagnak kell
lennie, akik többsége egyetemi tanár és kutatási
tevékenységüket az adott tudományágban fejtik ki. Az
eddigiektől eltérően ugyanez vonatkozik a két tudományágban
működő iskolákra is, tehát megszűnt a korábbi, 11 törzstagot
előíró rendelkezés.

 

A doktori kormányrendelet mai napon hatályos szövege elérhető
innen .

 

-------------------------

 

AZ ORSZÁGOS DOKTORI TANÁCS ALAPÍTÓ OKIRATA ÉS ÜGYRENDJE

 

Az EMMI minisztere 2016. december 22-én kiadmányozta az Országos
Doktori Tanács alapító okiratát
és jóváhagyta a
szervezet ügyrendjét
.

 

-------------------------

 

AZ NFTV. ÉS A DOKTORI KORMÁNYRENDELET MÓDOSÍTÁSA

 

Az egyéni felkészülés szabályozására vonatkozóan módosult az
Nftv. 53. § (3) bekezdése és a doktori iskolákról, a doktori
eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012.
(XII. 19.) Korm. rendelet 12. §-a:

Nftv. 53. § (3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a
fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy
teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A
hallgatói jogviszony ebben az esetben A KOMPLEX VIZSGA
TELJESÍTÉSÉVEL jön létre.

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § Egyéni felkészülők
esetén

a) a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, A KOMPLEX
VIZSGA TELJESÍTÉSÉVEL KEZDŐDIK ;

b) a doktori iskola működési szabályzatában kell meghatározni a
komplex vizsgára történő jelentkezés elfogadásának, illetve a
felvételnek a feltételeit;
c) a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási
intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül
meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az
előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további
krediteket is el lehet ismerni.
 

A doktori kormányrendelet mai napon hatályos szövege elérhető
innen .

 

-------------------------

 

A KOMPLEX VIZSGA ÁLTALÁNOS ELVEI ÉS SZABÁLYAI

 

Az Országos Doktori Tanács 2016. február 12-i ülésén elfogadta,
2016. április 15-i ülésén pontosította a komplex vizsga
általános elveit és szabályait. A 266/2016. (VIII.31.) Korm.
rendelet módosította a doktori kormányrendeletet, meghatározásra
kerültek a komplex vizsga általános szabályai. Az így kialakult,
végleges szabályrendszer innen letölthető
.

 

-------------------------

 

A DOKTORI KÉPZÉS ÚJ RENDSZERE

 

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az
oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények
módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely
megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában

a 26097. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016.
szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a
következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell
szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két
szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási",
a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik
félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és
a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének
feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és
értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a
komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania
doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a
képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és
disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a
doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új
szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori
képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell
alkalmazni.

 

-------------------------

 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

 

Az ODT javaslata a Minőségbiztosításra.
(doktori
képzés és fokozatszerzés)

  

utolsó módosítás: 2020. II. 25. 14:53:52

Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a
doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál:
02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )


HTML Source


Recent Screenshots:

ArchiveBay.com - www.countryliving.com/life/entertainment/a30854764/diane-keaton-oscars-2020-reactions/ - Watch Diane Keaton's Hysterical Oscars 2020 Appearance With Keanu Reeves
www.countryliving.com/life/entertainment/a30854764/diane-keaton-oscars-2020-reactions/
ArchiveBay.com - www.dhnet.be/medias/television/la-rtbf-en-deuil-jean-pierre-gallet-ex-presentateur-du-jt-est-decede-5e427d53d8ad5878d86264f0 - La RTBF en deuil - Jean-Pierre Gallet, ex-présentateur du JT, est décédé - DH Les Sports+
www.dhnet.be/medias/television/la-rtbf-en-deuil-jean-pierre-gallet-ex-presentateur-du-jt-est-decede-5e427d53d8ad5878d86264f0
ArchiveBay.com - bleacherreport.com/articles/2875432-robert-griffin-iii-derrius-guice-more-nfl-personalities-praise-xfl-2020-debut - Robert Griffin III, Derrius Guice, More NFL Personalities Praise XFL 2020 Debut - Bleacher Report - Latest News, Videos and High
bleacherreport.com/articles/2875432-robert-griffin-iii-derrius-guice-more-nfl-personalities-praise-xfl-2020-debut
ArchiveBay.com - timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/language-no-bar-udo-baar-baar-indigo-launches-website-in-hindi/articleshow/74061235.cms - IndiGo Hindi Website- Language no bar, 'udo baar baar'- IndiGo launches website in Hindi - India Business News - Times of India
timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/language-no-bar-udo-baar-baar-indigo-launches-website-in-hindi/articleshow/74061235.cms
ArchiveBay.com - www.gala.de/stars/news/l_a__news/news-im-video--eminem-ueberrascht-bei-oscars-mit-auftritt-22222402.html - News im Video- Eminem überrascht bei Oscars mit Auftritt - GALA.de
www.gala.de/stars/news/l_a__news/news-im-video--eminem-ueberrascht-bei-oscars-mit-auftritt-22222402.html
ArchiveBay.com - www.cbssports.com/xfl/news/first-ever-xfl-kickoff-in-dragons-defenders-shows-new-rules-might-take-getting-used-to-for-viewers/ - First ever XFL kickoff in Dragons-Defenders shows new rules might take getting used to for viewers - CBSSports.com
www.cbssports.com/xfl/news/first-ever-xfl-kickoff-in-dragons-defenders-shows-new-rules-might-take-getting-used-to-for-viewers/
ArchiveBay.com - www.givemesport.com/1545304-ufc-247-news-joe-rogan-rips-judge-amazingly-caught-not-watching-a-fight - UFC 247 news- Joe Rogan rips judge amazingly caught not watching a fight - GiveMeSport
www.givemesport.com/1545304-ufc-247-news-joe-rogan-rips-judge-amazingly-caught-not-watching-a-fight
ArchiveBay.com - www.abplive.com/news/india/madipur-delhi-live-election-result-2020-check-madipur-vidhan-sabha-chunav-final-results-1300236 - Madipur Delhi Live Election Result 2020- Check Madipur Vidhan Sabha Chunav Final Results - Madipur विधानसभा च
www.abplive.com/news/india/madipur-delhi-live-election-result-2020-check-madipur-vidhan-sabha-chunav-final-results-1300236
ArchiveBay.com - www.livehindustan.com/national/story-delhi-election-result-tight-contest-for-aap-manish-sisodia-kailash-gahlot-satyendar-jain-3018008.html - Delhi Election Result tight contest for AAP Manish Sisodia Kailash Gahlot Satyendar Jain - Delhi Election Result- मनीष
www.livehindustan.com/national/story-delhi-election-result-tight-contest-for-aap-manish-sisodia-kailash-gahlot-satyendar-jain-3018008.html
Other Screenshots:

AMZS - Pravi prijatelj. Vse storitve, ki jih vaše vozilo potrebuje.

- amzs.si

HOME - Michael Holm

- lucille.de

Bistum Essen - Katholische Kirche im Ruhrgebiet und Sauerland

- bistum-essen.de

Idaho Vacations- Ski, Snowboard, Waterpark - Silver Mountain Resort

- silvermt.com

Blog do Valente - Notícias de Santo Antônio de Jesus e Região

- blogdovalente.com.br

Attanmiah Agricultural Company.

- attanmiah.com

Ardillas United - Curated Fashion & Home Accessories

- ardillasunited.com

Deep Diver

- deepdiver.com.pl

Steninge vandrarhem – kuststationen vid Kattegatt - Bo, vandra, simma, slappa, umgås vid havet.

- kuststationenvidkattegatt.wordpress.com
Privacy | Terms | DMCA | Complaints | Feature Requests | FAQ