ArchiveBay.com - christelikemedia.org - Algemene Biblioteek - Christelike Media

christelikemedia.org

Algemene Biblioteek - Christelike Media

Image URL:
HTML URL:
Created: 2019-08-11 07:08:52
Stored At: ArchiveBay.com
Screenshot Generated by: Urlpx.com
Moderation by: ModerateContent.com
Text


Jump to navigationCHRISTELIKE MEDIA

MAIN MENU

* Doel
* Oor ons
* Raak betrokke
* Donasies
* Kontak ons
* Snuffel
* Teken in
* Voer OTP in

SEARCH FORM

Soek

ALGEMENE BIBLIOTEEK

ALGEMENE BIBLIOTEEK* 1
* 2
* 3
* 4
* 5

ARTIKELS

Christelike Onderwys boek - gratis!


Pieter Bisschoff het 'n pragtige nuwe boek geskryf oor Christelike
Onderwys. Die boek gee die fondament vir 'n Christelike benadering tot
al die vakke in laerskool en hoërskool.

God se wil en ons wil

  Hoe werk die bekering en die wedergeboorte nou eintlik? Hoe eien
‘n mens homself die heil toe wat God in die evangelie aanbied? Hoe
bly ‘n mens glo? Lees verder  

‘n God genaamd: Verandering


Ware liefde tot God sal die HERE se wil soek in sy hele skepping om
Hom te behaag. Dis die kruispad van reformasie, want dis die enigste
pad vanaf Christus se kruis.

VERTROUE

> As jy huiwer om te glo, of te trots is om te erken dat God alle
> dinge (nie indirek nie, maar direk en onveranderlik) voorsien en
> wil, hoe kan jy dan sy beloftes glo, en daarop vertrou en staatmaak?
>  M. Luther  in The bondage of the Will


* Deel


* Kommentaar

ONLANGSE BLOGS

Wie is God?
Wat sien ons in die Ou Testament gebeur? Die een mislukking na die
ander. Telkens is... meer

Die les van die vervolgde kerk

Die organisasie Open Doors vestig ons aandag steeds weer op die
vervolgde kerk. Met... meer


Hoe is die kerk in die gemeenskap sigbaar?

Die kerk moet ongetwyfeld missionêr besig wees, maar moet nie so
daarmee oorweldig... meer


Praktiese stappe om sonde uit te roei

Alle ware gelowiges het sonde wat in hulle oorgebly het in hierdie
lewe. Romeine 7:... meer


Die toekoms van Suid-Afrika vir jou en my

Met twintig jaar se ANC-bewind agter die rug wonder ‘n mens wat die
volgende... meer

Lees meer blogs ...

RIGHT SIDEBAR

AANBEVOLE AFDELINGS

* Huwelik en gesin
* Liefde
* Navolging van God en van Christus

* Verwagting en wederkoms
* Koninkryk van God

AANBEVOLE ARTIKELS

* Wat maak die kerk kragteloos?

* Verskille in die gemeente
* Kerk Toe vir die Engele
* Christelike Onderwys - Vakbenaderings vir Onderwysers

* Vader van die Begin Af

NUWE ARTIKELS

* Die Konsistoriegebed
* Fris en lewenskragtig in die ouderdom

* Die groot hereniging

LEFT SIDEBAR

* Handleidings
* Onderwys
* Studiebib

BIBLIOTEEK

* Ou Testament

* OT Bybelboeke

* Genesis
* Eksodus
* Levitikus
* Numeri
* Deuteronomium
* Josua
* Rigters
* Rut
* 1 Samuel
* 2 Samuel
* 1 Konings
* 2 Konings
* 1 Kronieke
* 2 Kronieke
* Esra
* Nehemia
* Ester
* Job
* Psalms
* Spreuke
* Prediker
* Hooglied
* Jesaja
* Jeremia
* Klaagliedere
* Esegiel
* Daniel
* Hosea
* Joel
* Amos
* Obadja
* Jona
* Miga
* Nahum
* Habakuk
* Sefanja
* Haggai
* Sagaria
* Maleagi

* OT Heilsgeskiedenis
* OT Inleidings (Alg)
* OT Temas
* OT Tekste
* Aardrykskunde (Geografie)
* OT en Ou Nabye Ooste

* Nuwe Testament

* NT Bybelboeke

* Matteus
* Markus
* Lukas
* Johannes
* Handelinge
* Romeine
* 1 Korintiers
* 2 Korintiers
* Galasiers
* Efesiers
* Filippense
* Kolossense
* 1 Tessalonisense
* 2 Tessalonisense
* 1 Timoteus
* 2 Timoteus
* Titus
* Filemon
* Hebreers
* Jakobus
* 1 Petrus
* 2 Petrus
* 1 Johannes
* 2 Johannes
* 3 Johannes
* Judas
* Openbaring

* NT Heilsgeskiedenis
* NT Inleidings (Alg)
* NT Tekste
* NT Temas

* Skrif en Skrifuitleg

* Skrifleer

* Openbaring van God

* Algemene openbaring
* Besondere openbaring

* Inspirasie van Skrif
* Duidelikheid van Skrif
* Genoegsaamheid van Skrif
* Skrifgesag en Skrifkritiek

* Kanon

* Skrifuitleg

* Algemene leesreels
* Stappe vir Skrifuitleg
* Literere vorme (Genres)
* Verhouding OT en NT
* Christosentries
* Geskiedenis van Skrifuitleg

* Bybelvertaling

* Verskillende vertalings
* Beginsels

* Geloofsleer

* Godsleer

* Drie-Eenheid
* Wese van God
* Eienskappe van God
* Mensvormigheid van God

* Raad van God

* Uitverkiesing en verwerping
* Ewige raad

* Skepping en voorsienigheid

* God as Vader
* Skepping
* Evolusie
* Engele
* Satan
* Regering en onderhouding
* Voorsienigheid
* Voorspoed en lyding
* Algemene guns (Algemene genade)


* Mens

* Christus as beeld van God
* Nuwe mens in Christus
* Beeld van God en selfbeeld

* Sonde en Vergifnis

* Sondeval en Erfsonde
* Algemeen
* Sonde en straf
* Vergifnis (van mense)
* Vergifnis (van God)
* Heerskappy van die satan

* Jesus Christus

* Persoon van Christus

* Seun van God
* Seun van die mens
* Name vir Christus

* Vernedering

* Vleeswording
* Kruisdood
* Begrafnis

* Verhoging

* Opstanding
* Hemelvaart
* Wederkoms

* Versoening
* Oorwinning
* Ampte (Profeet, Priester, Koning)

* Middelaar
* Christen

* Verbond

* Algemeen
* Lewe in die verbond
* Verbondsbedelings
* Verbondsvolk
* Verbond en verkiesing
* Verbondsruimte (land)

* Heilige Gees

* Persoon en Werk van die Gees
* Verlossing
* Genade/verdienste
* Roeping en wedergeboorte
* Geloof en bekering
* Regverdiging (Reg met God)
* Heiliging (Groei in Christus)
* Vrug van die Gees
* Volharding van die gelowiges
* Geestelike stryd
* Gawes van die Gees
* Doop en vervul met die Gees

* Kerk

* Kerklidmaatskap en gemeentelewe


* Eenheid en verskeidenheid in die kerk


* Kerkverband

* Eienskappe van die kerk (Eenheid, Heilig, Universeel, Apostolies)

* Kerkgesag en toesig
* Reformasie van die kerk
* Kerkgroei
* Kenmerke van die kerk

* Genademiddelle

* Woord en prediking
* Gees en Woord
* Sakramente (Algemeen)
* Besnydenis en doop
* Pasga en nagmaal

* Koninkryk van God

* Laaste dinge (Eindtyd)

* Verwagting en wederkoms
* Tekens van die tye
* Lewe na die dood (Tussentoestand)

* Liggaamlike opstanding
* Voleinding
* Eindoordeel

* Belydenis

* Gesag en binding aan belydenis

* Aard en karakter van belydenis


* Heidelbergse Kategismus

* Sondag 1
* Algemeen
* Sondag 2
* Sondag 3
* Sondag 4
* Sondag 5
* Sondag 6
* Sondag 7
* Sondag 8
* Sondag 9
* Sondag 10
* Sondag 11
* Sondag 12
* Sondag 13
* Sondag 14
* Sondag 15
* Sondag 16
* Sondag 17
* Sondag 18
* Sondag 19
* Sondag 20
* Sondag 21
* Sondag 22
* Sondag 23
* Sondag 24
* Sondag 25
* Sondag 26
* Sondag 27
* Sondag 28
* Sondag 29
* Sondag 30
* Sondag 31
* Sondag 32
* Sondag 33
* Sondag 34
* Sondag 35
* Sondag 36
* Sondag 37
* Sondag 38
* Sondag 39
* Sondag 40
* Sondag 41
* Sondag 42
* Sondag 43
* Sondag 44
* Sondag 45
* Sondag 46
* Sondag 47
* Sondag 48
* Sondag 49
* Sondag 50
* Sondag 51
* Sondag 52

* Nederlandse Geloofsbelydenis

* Artikel 2
* Artikel 1
* Algemeen
* Artikel 3
* Artikel 10
* Artikel 11
* Artikel 4
* Artikel 5
* Artikel 6
* Artikel 7
* Artikel 8
* Artikel 9
* Artikel 12
* Artikel 13
* Artikel 14
* Artikel 15
* Artikel 16
* Artikel 17
* Artikel 18
* Artikel 19
* Artikel 20
* Artikel 21
* Artikel 22
* Artikel 23
* Artikel 24
* Artikel 25
* Artikel 26
* Artikel 27
* Artikel 28
* Artikel 29
* Artikel 30
* Artikel 31
* Artikel 32
* Artikel 33
* Artikel 34
* Artikel 35
* Artikel 36
* Artikel 37

* Dordtse Leerreels

* Algemeen
* Hoofstuk 3/4
* Hoofstuk 2
* Hoofstuk 1
* Hoofstuk 5

* Westminster Konfessie
* Verskillende belydenisgeskrifte

* Prediking van die belydenisskrifte


* Geloofslewe (Etiek)

* Algemene beginsels van die Christelike lewe


* Wil van God (Algemeen)
* Christelike vryheid
* Wet en evangelie
* Liefde
* Gesag
* Antitese (teenoor wereld)
* Solidariteit (met wereld)
* Koninkryk van God
* Navolging van God en van Christus

* Roeping
* Dankbaarheid
* Tien gebooie
* Vreemdelingskap
* Waarheid

* Temas van die Christelike lewe


* Huwelik en gesin
* Uitgaan en vriendskap
* Seksualiteit
* Rol van Man en Vrou
* Opvoeding en Onderwys
* Geld en besittings
* Arbeid
* Mediese etiek
* Media
* Ontspanning
* Omgewing
* Wetenskap
* Sabbat en Sondag
* Sport
* Spreke en kommunikasie
* Staat en owerheid
* Volk
* Ander etiese onderwerpe

* Doel van die Christelike lewe

* Spiritualiteit

* Gebed
* Oordenking

* Diens in die kerk

* Prediking

* Beginsels
* Proses en inhoud
* Preekstyl en lewering

* Amp

* Predikant
* Ouderling
* Diaken
* Gawes en vereistes vir amp
* Amp van alle gelowiges

* Diens en Barmhartigheid

* Temas
* Beginsels

* Erediens en Liturgie

* Beginsels

* Afdelings in erediens

* Votum en seengroet
* Wetslesing
* Sang
* Gebed
* Skriflesing
* Prediking
* Kollekte
* Geloofsbelydenis
* Seen

* Kerklike jaar

* Jeug en Kategese

* Beginsels
* Katkisasievorme en materiaal
* Afleggings van belydenis van geloof


* Pastoraat

* Beginsels
* Temas

* Kerkgeskiedenis

* Persone
* Algemeen
* Temas
* Vroee Kerk
* Middeleeue
* Reformasie

* Moderne Kerkgeskiedenis

* Suid-Afrika
* Nederland
* Engeland
* Duitsland

* Kerkregering

* Algemene beginsels

* Kerkorde

* Inhoud en doel van kerkorde
* Ampte - Algemeen
* Predikant
* Teologiese opleiding
* Ouderlinge en diakens
* Sending, evangelisasie, owerheid

* Kerklike vergaderings en kerkverband

* Kerkraad
* Verteenwoordiging in materiele sake

* Verteenwoordiging in regsake
* Toesig oor leer en erediens
* Tug - Algemeen
* Tug - Ampsdraers
* Tug - Dooplidmate
* Geen heerskappy
* Nalewing en verandering van Kerkorde


* Verskillende kerkregstelsels

* Sending en evangelisasie

* Christelike stromings en kerke


* Gereformeerd
* Evangelies
* Rooms-Katolieke kerk
* Charismatiese kerke

* Godsdienste en tydsgees

* Tydsgees en filosofie
* Verhouding Christelike geloof en ander godsdienste

* Islam
* Hindoeisme
* New Age

FOKUS

Modules vir theWord

Nederlandse Literatuur

Lei die Kindertjies na God toe


Christelike Onderwys Biblioteek


Bruilofsliedere vir die Messias


> As die duidelike grense tussen kerk en wêreld begin wegval, sal al
> die “evangelisasie” in die wêreld nie die kerk kan laat herleef
> nie.  Jelle Tuininga 

* Deel

Thanks for sharing!

Facebook Twitter Email Pinterest
LinkedIn Reddit WhatsApp
Gmail Telegram Pocket
Mix Tumblr Amazon Wish List
AOL Mail Balatarin
BibSonomy Bitty Browser
Blinklist Blogger BlogMarks
Bookmarks.fr Box.net Buffer
Care2 News CiteULike Copy Link
Design Float Diary.Ru
Diaspora Digg Diigo Douban
Draugiem DZone Evernote
Facebook Messenger Fark
Flipboard Folkd Google Bookmarks
Google Classroom Hacker News
Hatena Houzz Instapaper
Kakao Kik Kindle It Known
Line LiveJournal Mail.Ru
Mastodon Mendeley Meneame
MeWe Mixi MySpace Netvouz
Odnoklassniki Outlook.com
Papaly Pinboard Plurk
Print PrintFriendly Protopage
Bookmarks Pusha Qzone Rediff
MyPage Refind Renren Sina Weibo
SiteJot Skype Slashdot
SMS StockTwits Svejo
Symbaloo Bookmarks Threema
Trello Tuenti Twiddla
TypePad Post Viadeo Viber
VK Wanelo WeChat WordPress
Wykop XING Yahoo Mail
Yoolink Yummly ____
AddToAny

Facebook Twitter Email Pinterest
LinkedIn Reddit WhatsApp
Gmail

Email Gmail AOL Mail Outlook.com
Yahoo Mail

More…

HTML Source


Recent Screenshots:

ArchiveBay.com - www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/o-ses-turkiye-gursu-cavusoglu-kimdir-gursu-cavusoglu-kac-yasinda/ - O Ses Türkiye Gürsu Çavuşoğlu kimdir- Gürsu Çavuşoğlu kaç yaşında- - Magazin haberleri
www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/o-ses-turkiye-gursu-cavusoglu-kimdir-gursu-cavusoglu-kac-yasinda/
ArchiveBay.com - www.gamestar.hu/masvilag/robert-pattinson-batman-jelmez-274467.html - Mi inspirálhatta Robert Pattinson Batman jelmezét- - Hír - GameStar
www.gamestar.hu/masvilag/robert-pattinson-batman-jelmez-274467.html
ArchiveBay.com - www.cartacapital.com.br/saude/bebe-de-oito-meses-e-primeira-vitima-de-sarampo-no-rio-em-20-anos/ - Bebê de oito meses é primeira vítima de sarampo no Rio em 20 anos - CartaCapital
www.cartacapital.com.br/saude/bebe-de-oito-meses-e-primeira-vitima-de-sarampo-no-rio-em-20-anos/
ArchiveBay.com - www.infobae.com/america/mexico/2020/02/14/anularon-la-sentencia-a-diego-santoy-el-asesino-de-cumbres-reabriran-el-caso-14-anos-despues/ - Anularon la sentencia a Diego Santoy “El Asesino de Cumbres”- reabrirán el caso 14 años después - Infobae
www.infobae.com/america/mexico/2020/02/14/anularon-la-sentencia-a-diego-santoy-el-asesino-de-cumbres-reabriran-el-caso-14-anos-despues/
ArchiveBay.com - thenewscrunch.com/aadhi-and-ishwarya-menon-starrer-naan-sirithal-tamil-movie-leaked-online-for-download-on-tamilrockers-tamilgun-telegram-and-torrents-websites-will-it-affect-box-office-collections-naan-sirithal-mo/16207/ - Aadhi and Ishwarya Menon Starrer Naan Sirithal Tamil Movie Leaked Online For Download On TamilRockers, TamilGun, Telegram and To
thenewscrunch.com/aadhi-and-ishwarya-menon-starrer-naan-sirithal-tamil-movie-leaked-online-for-download-on-tamilrockers-tamilgun-telegram-and-torrents-websites-will-it-affect-box-office-collections-naan-sirithal-mo/16207/
ArchiveBay.com - gossip.fanpage.it/antonio-zequila-accusato-dalla-modella-andrada-marina-mi-sono-sentita-molestata/ - Antonio Zequila accusato dalla modella Andrada Marina- Mi sono sentita molestata
gossip.fanpage.it/antonio-zequila-accusato-dalla-modella-andrada-marina-mi-sono-sentita-molestata/
ArchiveBay.com - www.goal.com/es/noticias/el-resumen-del-valencia-vs-atletico-de-madrid-de-la-liga/1s7utzvbuyjz1e1w4z5g6vz3p - El resumen del Valencia 2-2 Atlético de Madrid, de La Liga- vídeo, goles y estadísticas - Goal.com
www.goal.com/es/noticias/el-resumen-del-valencia-vs-atletico-de-madrid-de-la-liga/1s7utzvbuyjz1e1w4z5g6vz3p
ArchiveBay.com - www.profm.ro/stiri/entertainment/celebri/prima-imagine-cu-fetita-lui-enrique-iglesias-si-anna-kournikova-cat-de-frumoasa-e-micuta-101373 - Prima imagine cu fetița lui Enrique Iglesias și Anna Kournikova. Cât de frumoasă e micuța
www.profm.ro/stiri/entertainment/celebri/prima-imagine-cu-fetita-lui-enrique-iglesias-si-anna-kournikova-cat-de-frumoasa-e-micuta-101373
ArchiveBay.com - www.gossipetv.com/paola-di-benedetto-gf-vip-federico-rossi-462175 - Paola Di Benedetto in lacrime al GF Vip- Fede si fa vivo dalle Maldive
www.gossipetv.com/paola-di-benedetto-gf-vip-federico-rossi-462175
Privacy | Terms | DMCA | Complaints | Feature Requests | FAQ